Regulamin Cosplay

I. Informacje ogólne


1. Konkurs Cosplay jest przeznaczony dla osób, które samodzielnie tworzą… stroje, przebierają się™ w nie i odgrywają… wybrane przez siebie postacie. Uczestnicy mogą wcielać‡ się™ w postaci z mang, anime, gier konsolowych lub komputerowych, filmów, komiksów, a także w członków zespoł‚ów muzycznych oraz w postaci historyczne. 

2. Cosplay prowadzony będzie w sposób mający zapewnić jak najwyższy poziom wizualny, merytoryczny, a także bezpieczeństwo uczestników i widzów. Uczestnicy będą mogli uzyskać dostę™p do mikrofonów i innych urządzeń audiowizualnych znajdujących się™ w dyspozycji organizatorów. 

3. Konkurs Cosplay na konwencie Magnificon Expo 2016 będzie podzielony na cztery niezależne od siebie części: Debiut Cosplay, dwa konkursy Standard Cosplay oraz eliminacje EuroCosplay 2016 (EC 2016). Jeden uczestnik może wziąć udział w więcej niż jednej części Konkursu, natomiast jeden cosplay nie może być zgłoszony do oceny w więcej niż jednej części. Nie można też zgłosić‡ tego samego wystę™pu do więcej niż jednej cz궛ci Konkursu. Każdy z konkursów Standard Cosplay będzie prowadzony w trzech kategoriach: "Najlepszy cosplay", "Najlepszy wystę™p (solo)", oraz "Najlepszy występ (grupa)". Jeśli do Konkursu zostanie zgłoszone mniej niż pięć‡ występów solowych lub mniej niż pięć wystę™pów grupowych, zostanie przyznana tylko jedna nagroda za "Najlepszy wystę™p".

 

II. Zgł‚oszenie uczestnictwa w Konkursie Cosplay


1. W Konkursie Cosplay może wziąć‡ udział‚ każdy uczestnik konwentu Magnificon Expo 2015, który najpóźniej do 16 maja 2016 r. (19 maja w przypadku konkursu Debiut Cosplay) wypełni i nadeś›le odpowiednie formularze rejestracyjne, znajdujące się w systemie strony konwentu Magnificon Expo 2016. Osoby zainteresowane udział‚em w wię™cej niz jednej cz궛ci Konkursu muszą… osobno wypełnić‡ formularz odpowiadający każdej z części. Aby wystą…pić‡ goś›cinnie w cz궛ci Standard Cosplay, rezygnując z oceny stroju i prawa do walki o nagrodę™ w kategorii "Najlepszy cosplay", w punkcie "Udział w konkursie" należy zaznaczyć‡ "€žPoza konkursem". Domyś›lnie wszystkie zgłoszone prezentacje są… natomiast brane pod uwagę™ w odpowiedniej kategorii konkursu na najlepszy występ. Aby zrezygnować‡ z tego prawa należy dodać‡ odpowiedni komentarz (np. "prezentacja nie oceniana") w sekcji "Uwagi" formularza zgł‚oszeniowego. W przypadku wystę™pów grupowych wszyscy członkowie grupy albo są, albo nie są oceniani za wystę™p - nie można wyodrę™bnić‡ do oceny mniejszej podgrupy.

1a. Osoby startują…ce w eliminacjach do EC 2016 muszą speł‚nić‡ dodatkowe wymagania, opisane w sekcji IV niniejszego Regulaminu.

1b. W konkursie Debiut Cosplay mogą uczestniczyć tylko osoby, które wcześniej brały udział w scenicznych konkursach cosplayowych nie więcej niż dwa razy. Osoby, które zdobyły kiedykolwiek nagrodę w konkursie cosplay nie mogą startować w konkursie Debiut Cosplay.

2. Każda osoba biorąca udział‚ w cosplayu, nawet tylko gościnnie, musi wypeł‚nić‡ wł‚asne zgłoszenie. Zgł‚oszenia wieloosobowe i/lub wysłane w cudzym imieniu są… nieważne, i bę™dą… odsył‚ane do autorów w celu poprawnego wypełnienia. Jeś›li strój jest noszony przez więcej niż jedną… osobę™, każda z nich jest zobowiązana do wysł‚ania własnej kopii zgłoszenia.

3. W konkursie Standard Cosplay w konkurencjach "Najlepszy Cosplay" i "Najlepszy występ (solo)", oraz w konkursie Debiut Cosplay mogą… brać udział‚ tylko stroje, które nie miały jeszcze premiery scenicznej. Można natomiast wystartować‡ z cosplayem, który był‚ wcześ›niej używany tylko "€ždo pochodzenia"€. W konkursie na "Najlepszy wystę™p (grupa)" w ramach Standard Cosplayu można wziąć‡ udział‚ w stroju już prezentowanych, pod warunkiem, że co najmniej jeden cosplay w grupie jest premierą… sceniczną….

W eliminacjach do EC 2016 można wystartować w cosplayu premierowym lub już prezentowanym, pod warunkiem że od premiery scenicznej upłynął mniej niż rok, i nie był on jeszcze oceniany w eliminacjach ani finałach konkursów międzynarodowych.

4. Do formularzy zgłoszeniowych prezentacji stroju należy dołączyć‡, w iloś›ci od 2 do 6 sztuk, pliki graficzne przedstawiają…ce w możliwie peł‚ny sposób postać‡, za którą… przebiera się™ uczestnik, ważniejsze elementy stroju i akcesoriów (podana liczba obrazów nie dotyczy strojów powstałych na podstawie one-artó'w i fanartów). Pliki graficzne powinny mieć‡ wymiary co najmniej 400 pikseli na krótszym boku, lecz nie więcej niż 2000 pikseli na dł‚uższym boku; kompresja plików graficznych nie powinna wprowadzać‡ do obrazu wyraźnych zakłóceń„ - zapewni to możliwość należytej oceny wiernoś›ci oryginał‚owi wykonanego stroju. Przesł‚anie plików obrazów odgrywanej postaci wraz ze zgł‚oszeniem jest obowią…zkowe. Uczestnik może także załączyć‡ przygotowaną przez siebie planszę™ graficzną… w formacie 1024x768 pikseli, lub większym, która może zostać‡ wyś›wietlona na ekranie podczas jego prezentacji scenicznej. 

5. Zgłaszają…cy się™ do udziału w Konkursie Cosplay może dołą…czyć‡ ś›cieżkę™ dźwię™kową lub plik wideo, które miał‚yby zostać‡ odtworzone w trakcie jego występu. Wymienione materiał‚y należy spakować‡ do jednego archiwum w formacie RAR lub ZIP i załączyć‡ do zgł‚oszenia korzystają…c z odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

6. Rejestracja na Cosplay nie jest możliwa bez uprzedniego zarezerwowania i opłacenia wejś›ciówki na konwent, obejmującej dzień startu w konkursie.

7. W ciągu siedmiu dni od daty otrzymania zgł‚oszenia organizatorzy mogą… odesłać‡ je do autora celem uzupeł‚nienia lub poprawienia z wyraźnym zaznaczeniem punktów wymagających ww. zmian. Poprawki te muszą… zostać‡ uwzglę™dnione co najmniej na 48 godzin przed wystę™pem. 

8. Brak dostarczonych w podanym wyżej terminie kompletnych formularzy zgłoszeniowych jest podstawą… do niedopuszczenia autora zgłoszenia do uczestnictwa w Cosplayu. 

9. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń„ może zajść‡ konieczność‡ ich selekcji. Z tego powodu potwierdzenia wpisu na listę uczestników Konkursu Cosplay na Magnificonie Expo 2016 bę™dą… rozsył‚ane od siedniu do dziesięciu dni po zamknię™ciu rejestracji. W razie nadmiaru chętnych zgłoszenia niekompletne lub z błędami będą odrzucane w pierwszej kolejności. O przyjęciu poprawnych zgłoszeń decyduje kolejność rejestracji (w przypadku grup decyduje moment zgłoszenia ostatniego członka).

10. O ewentualnych zmianach w zaakceptowanym wcześniej zgł‚oszeniu (zmiana podkładu, zapowiedzi, oprawy świetlnej, planszy wyświetlanej podczas występu, itp.) organizatorzy muszą… być‡ powiadomieni co najmniej na 48 godzin przed występem. 

11. Uczestnik Cosplayu zobowiązuje się™ jak najszybciej poinformować‡ organizatorów o rezygnacji ze swojego występu, jeśli zajdzie taka konieczność‡. W przypadku występów grupowych w takiej sytuacji dopuszczalne są… zastę™pstwa (inny cosplayer gra zgł‚oszoną… wcześniej postać‡) lub zmiana oprawy muzycznej i wizualnej na mniej niż 48 godzin przed występem. 

12. Po zamknię™ciu rejestracji na Cosplay nie ma możliwości dodania do zgłoszenia kolejnych postaci, ani zmiany zgł‚oszonego stroju na inny.

 

III. Przebieg Cosplayu


1. Cosplay prowadzony będzie przez konferansjera wybranego przez organizatorów.

2. Uczestnicy Konkursu Cosplay będą… mieć‡ możliwość przeć‡wiczenia wystę™pu na scenie podczas nieobowiązkowej próby. Podczas Magnificonu Expo 2016 scena zostanie w tym celu udostę™pniona w piątek po południu (dla uczestników piątkowego konkursu Standard Cosplay) oraz w sobotę w godzinach porannych (dla uczestników pozostałych konkursów). 

3. Jeśli organizatorzy zezwolili na dostarczenie przez uczestnika materiałów multimedialnych na konwencie, powinny one zostać przekazane przed zakończeniem próby. Jest to także moment, do którego najpóźniej powinny zostać‡ zgł‚oszone wszystkie rezygnacje z udział‚u w Cosplayu (i zwią…zane z nimi zmiany w planach wystę™pów grupowych). 

4. Cosplay na Magnificonie Expo 2016 odbędzie się w czterech blokach, przedzielonych innymi atrakcjami. Odstęp pomiędzy blokami cosplayowymi będzie co najmniej godzinny. Jako pierwszy, wieczorem w piątek 27 maja, odbędzie się pierwszy konkurs Standard Cosplay. Wczesnym popołudniem w sobotę 28 maja odbędzie się Debiut Cosplay. Trzeci blok, złożony z drugiego konkursu Standard Cosplay, odbędzie się w sobotę w godzinach popołudniowych. Blok czwarty, obejmujący eliminacje do EuroCosplayu 2016, jest planowany w sobotę wieczorem. Całkowity czas trwania żadnego z bloków nie może przekroczyć dwóch godzin. Powyższy plan jest wstępny i może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszeń w poszczególnych kategoriach. W szczególności, w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń do danego konkursu  może on zostać odwołany.

5. Uczestnicy konkursu na "Najlepszy Cosplay" (oba konkursy Standard Cosplay), konkursu Debiut Cosplay oraz eliminacji do EC 2016 przed cz궛cią… sceniczną zobowią…zani są… wziąć‡ udział‚ w rundzie jury, w trakcie której stroje uczestników bę™dą… poddane szczegół‚owym oglę™dzinom i ocenione przez skład sędziowski wybrany przez organizatorów. 

6. Każdy uczestnik Konkursu Cosplay prezentuje swój wystę™p po wygł‚oszeniu zapowiedzi przez konferansjera. W konkursach Standard Cosplay oraz Debiut Cosplay występ solowy powinien trwać‡ od 30 sekund do 2 minut, zaś› grupowy od minuty do maksymalnie pię™ciu minut. W eliminacjach do EC 2016 obowiązują… osobne limity czasowe, podane odpowiednio w sekcji IV niniejszego regulaminu.

7. Uczestnik jest zobowiązany do kulturalnego zachowania się™ wobec innych goś›ci konwentu i organizatorów. Szczególna uwaga będzie przywiązywana do zachowania na scenie.

8. Organizatorzy zastrzegają… sobie prawo do przerwania występu uczestników i usunię™cia ich ze sceny, jeś›li ich zachowanie narusza prawa innych goś›ci konwentu, bą…dź znaczą…co odbiega od ogólnie przyję™tych norm moralnych.

9. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastą…pi w momencie podanym przez organizatorów w późniejszym terminie.

 

IV. Eliminacje EuroCosplay 2016

1. Na konwencie Magnificon Expo 2016, w ramach Konkursu Cosplay, zostaną rozegrane eliminacje do międzynarodowego konkursu EuroCosplay 2016 (dalej: EC 2016). Celem przeprowadzenia Eliminacji jest wył‚onienie jednego reprezentanta Polski na finał konkursu EC 2016 w Londynie.

2. W Eliminacjach może wziąć‡ udział‚ każda osoba, która posiada obywatelstwo polskie, zgłosi się do Konkursu Cosplay w kategorii "Eliminacje do EuroCosplayu 2015" oraz do 28 października 2016 roku ukończy 18 lat.

2a. Do polskich Eliminacji EC mogą… zostać dopuszczeni także obywatele krajów są…siadują…cych z Polską… i nie posiadających własnych kwalifikacji do EuroCosplayu (Biał‚orusi).

2b. Do polskich eliminacji EC mogą… zostać‡ dopuszczeni także cudzoziemcy posiadający prawo do pobytu w Polsce i zamieszkujący w kraju od co najmniej pięciu lat. Nie mogą… oni jednak w takim wypadku startować‡ w tym samym roku w eliminacjach EC w żadnym innym kraju. 

3. EuroCosplay jest konkursem solowym. Strój zgłoszony do Eliminacji musi być w całości wykonany przez uczestnika w nim startującego. Wyjątkiem są akcesoria typu peruki, buty, okulary, itd., które mogą być kupione. Jakiekolwiek ich modyfikacje muszą być jednak dziełem uczestnika. Dozwolona jest pomoc osób trzecich w planowaniu procesu konstrukcji stroju, jednak w praktyce musi być on przeprowadzony przez uczestnika (dopuszczalna jest praca pod nadzorem). Dekoracje sceniczne, które nie podlegają ocenie podczas rundy jury, nie muszą być natomiast wykonane przez uczestnika Eliminacji.

4. Strój biorą…cy udział‚ w Eliminacjach EC musi być‡ odwzorowaniem kostiumu pojawiają…cego się w dowolnym materiale źródłowym (animacji, komiksie, filmie aktorskim, książce, grze, artbooku, okladce albumu muzycznego, dowolnym widowisku scenicznym, oficjalnych materiał‚ach promocyjnych, itd.) opublikowanym w kraju lub za granicą… na licencji komercyjnej. Materiał źródł‚owy nie musi pochodzić‡ z Japonii. Do Eliminacji nie są natomiast dopuszczone stroje bazujące na fanartach lub oryginalnej twórczości opublikowanej bez licencji komercyjnej (np. tylko w portalach typu deviantart).

5. Rozmiar stroju nie może w żadnym kierunku przekroczyć trzech metrów. Kostium musi też umożliwiać bezpieczne wejście na scenę i zejście z niej.

6. Osoby biorące bezpoś›redni udział‚ w organizacji Magnificonu Expo 2016 lub finał‚u EC 2016 i MCM Expo nie mogą… uczestniczyć‡ w Eliminacjach.

7. Każdy uczestnik Eliminacji dodatkowo oś›wiadcza, iż wyraża chęć wyjazdu na finał‚ EC do Anglii w terminie od 28 do 30 października 2016, posiada ku temu niezbędne środki prawne oraz nie zna żadnej przyczyny, dla której takowy wyjazd byłby niemożliwy.

8. W trakcie Konkursu Cosplay spoś›ród osób, które™ zgł‚osił‚y się do Eliminacji, jury na podstawie szczegółowych oględzin strojów oraz obserwacji zachowania scenicznego Uczestników Konkursu wybierze zwycię™zcę™ Eliminacji. Zgodność cosplayu z materiałem źródłowym stanowi 40% oceny, wykonanie techniczne 40%, zaś prezentacja sceniczna 20%.

9. Podczas prezentacji zgłoszonej do EC na scenie może znajdować‡ się™ tylko uczestnik Eliminacji i ewentualnie jeden pomocnik obsł‚ugują…cy dekoracje i/lub rekwizyty. Dodanie do prezentacji cosplayów postaci drugoplanowych lub epizodycznych jest zabronione. W sytuacjach awaryjnych dopuszczalne jest skorzystanie z pomocy dodatkowych osób przy obsł‚udze rekwizytów lub dekoracji.

10. Prezentacja sceniczna zgłoszona do Eliminacji musi trwać‡ co najmniej jedną… minutę, ale nie wię™cej niż dwie minuty. Przygotowanie sceny do występu nie może trwać więcej niż 30 sekund.

11. Zwycięzca Eliminacji otrzyma nagrodę Grand Prix oraz prawo do reprezentowania Polski w finale EC 2016 w Londynie. Koszty zakwaterowania oraz podróży pokrywa organizator finał‚u.

12. Jury zastrzega sobie prawo do wybrania jednej osoby rezerwowej, na wypadek gdyby zwycię™zca Eliminacji z jakichkolwiek wzglę™dów nie mógł uczestniczyć‡ w finale EC 2016.

 

V. Przyznawanie nagród


1. W konkursie Debiut Cosplay zostaną przyznane nagrody za 1., 2. i 3. miejsce.  Nagrody w każdym z konkursów "Standard Cosplay" zostaną przyznane w kategoriach: 1., 2. i 3. miejsce za „Najlepszy Cosplay" oraz za pierwsze miejsce za "Najlepszy występ (solo)" i "Najlepszy występ (grupa)". Jeśli liczba występów solowych lub grupowych w tym konkursie będzie mniejsza niż pięć zostanie przyznana tylko jedna nagroda za "Najlepszy występ". W Eliminacjach EC 2016 zostanie przyznana jedna nagroda. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania więcej niż jednej nagrody, oraz do rezygnacji z przyznania którejkolwiek z nagród (nie dotyczy eliminacji do EuroCosplayu).

2. W cz궛ci Standard Cosplay w konkursie na "Najlepszy cosplay" jury dokonuje oglę™dzin strojów uczestników i przyznaje nagrody na podstawie: szczegółowoś›ci odwzorowania pierwowzoru, trudnosci technicznej cosplayu, dodatkowych środków zastosowanych w celu upodobnienia się™ do postaci (np. makijaż, charakteryzacja, stylizacja peruki), zachowania scenicznego uczestnika, odzwierciedlenia charakteru odgrywanej postaci. W konkursie na "Najlepszy występ" uczestnicy oceniani są… tylko pdczas występu scenicznego i najważniejszymi kryteriami oceny są… umiejętności aktorskie i scenariusz występu, ale czynnik wizualny (wygląd kostiumów i ewentualnych dekoracji) także gra pewną rolę™.

W części Debiut Cosplay ocena jest całościowa, i uwzględnia zarówno wykonanie stroju, jak i zachowanie na scenie.

W Eliminacjach EC 2016 40% oceny stanowi zgodność z oryginałem, 40% wykonanie techniczne stroju, a 20% prezentacja sceniczna.


3. Przyznawane w Konkursie nagrody nie podlegają… wymianie na inne, ani na równowartość‡ pieniężną…. 

4. Decyzje jury są jawne, a także ostateczne i nie podlegają… zaskarżeniu. 

5. W przypadku nie zgł‚oszenia się™ zwycięzców po odbiór nagród zostaną… one, po wcześniejszym umówieniu się™ drogą… elektroniczną bą…dź telefonicznie, odesłane do zwycięzców pocztą lub kurierem na koszt odbiorcy.

 

VI. Dodatkowe oświadczenia uczestników


1. Zgłaszają…c się™ do udziału w Konkursie uczestnik oś›wiadcza, iż: 
- prezentowany strój wykonał własnoręcznie z dostę™pnych mu materiał‚ów, 
- prezentowana scenka nie narusza praw innych osób, w tym praw osobistych, materialnych oraz autorskich, 
- wszystkie informacje podane w formularzu rejestracyjnym (np. historia stroju) są… prawdziwe. 

2. Uczestnik wyraża zgodę™ na prezentację™ wykonanych przez organizatorów i ich przedstawicieli w ramach sesji fotograficznych i nagrań„ wideo, podczas występów scenicznych i poza nimi - zdjęć‡ i nagrań w dowolnej wybranej przez organizatorów formie, w tym drukiem na papierze, nośnikach cyfrowych i innych, w sieci Internet; na powielanie i rozpowszechnianie dowolną techniką… i w dowolnych nakładach. Zdję™cia i nagrania wymienione powyżej stanowią… cał‚kowitą… i wyłą…czną… wł‚asność‡ organizatorów z uwzglę™dnieniem szczególnych praw przysł‚ugują…cych ich autorom. 

3. Uczestnik może domagać‡ się™ zaprzestania publicznego udostę™pniania zdjęć lub nagrań‡ z jego wizerunkiem, lecz tylko w przypadku, gdy te mogą w istotny sposób naruszać jego godność‡ osobistą…. 

4. Uczestnik wyraża zgodę™ na przetwarzanie i przechowywanie danych podanych przez niego w formularzach rejestracyjnych w celach zwią…zanych z przeprowadzeniem konkursu, przyznania i wrę™czenia nagród oraz sporzą…dzenia statystyk dotyczą…cych Konkursu.

VII. Postanowienia koń„cowe


1. Decyzje organizatorów są… ostateczne i nie podlegają… zaskarżeniu. 

2. Wypełnienie i wysł‚anie formularza rejestracyjnego do udziału w Cosplayu na konwencie Magnificon Expo 2016 jest równoznaczne z oznajmieniem zapoznania się z treścią… niniejszego regulaminu oraz całkowitą… jego akceptacją…. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym regulaminie bez koniecznoś›ci wcześ›niejszego informowania o tym uczestników. Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej konwentu pod adresem magnificon.miohi.pl.

Wspierają nas