Regulamin Konkursu Cosplay

I. Informacje ogólne

1. Konkurs Cosplay jest przeznaczony dla osób, które samodzielnie tworzą stroje, przebierają się w nie i odgrywają wybrane przez siebie postacie. Uczestnicy mogą wcielać się w postaci z mang, anime, gier konsolowych lub komputerowych, filmów, komiksów, a także w członków zespołów muzycznych oraz w postaci historyczne.

2. Cosplay prowadzony będzie w sposób mający zapewnić jak najwyższy poziom wizualny, merytoryczny, a także bezpieczeństwo uczestników i widzów. Uczestnicy będą mogli uzyskać dostęp do mikrofonów i innych urządzeń audiowizualnych znajdujących się w dyspozycji organizatorów.

3. Konkurs Cosplay na konwencie Magnificon Expo 2019 będzie podzielony na cztery niezależne od siebie części: Debiut Cosplay, Standard Cosplay oraz eliminacje do następujących konkursów międzynarodowych: EuroCosplay 2019 (EC 2019) oraz International Cosplay League 2019 (ICL 2019). Jeden uczestnik może wziąć udział w więcej niż jednej części Konkursu, natomiast jeden cosplay nie może być zgłoszony do oceny w więcej niż jednej części. Nie można też zgłosić tego samego występu do więcej niż jednej części Konkursu. Wyjątek od tej reguły stanowi możliwość oceniania jednego zgłoszenia jednocześnie w eliminacjach do EC i solowej kategorii ICL. Konkurs Standard Cosplay będzie prowadzony w trzech kategoriach: „Najlepszy cosplay”, „Najlepszy występ (solo)”, oraz „Najlepszy występ (grupa)”. Jeśli do Konkursu zostanie zgłoszone mniej niż pięć występów solowych lub mniej niż pięć występów grupowych, zostanie przyznana tylko jedna nagroda za „Najlepszy występ”.

II. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie Cosplay

1. W Konkursie Cosplay może wziąć udział każdy uczestnik konwentu Magnificon Expo 2019, który najpóźniej do 31 maja 2019 r. wypełni i nadeśle odpowiednie formularze rejestracyjne, znajdujące się w systemie Nagato. Osoby zainteresowane udziałem w więcej niż jednej części Konkursu muszą osobno wypełnić formularz odpowiadający każdej z części. Aby wystąpić gościnnie w części Standard Cosplay, rezygnując z oceny stroju i prawa do walki o nagrodę w kategorii „Najlepszy cosplay”, w punkcie „Udział w konkursie” należy zaznaczyć „Poza konkursem”. Domyślnie wszystkie zgłoszone prezentacje są natomiast brane pod uwagę w odpowiedniej kategorii konkursu na najlepszy występ. Aby zrezygnować z tego prawa należy dodać odpowiedni komentarz (np. „prezentacja nie oceniana”) w sekcji „Uwagi” formularza zgłoszeniowego. W przypadku występów grupowych wszyscy członkowie grupy albo są, albo nie są oceniani za występ – nie można wyodrębnić do oceny mniejszej podgrupy.

1a. Osoby startujące w eliminacjach do konkursów międzynarodowych muszą spełnić dodatkowe wymagania, opisane w sekcji IV lub V niniejszego Regulaminu.

1b. W konkursie Debiut Cosplay mogą uczestniczyć tylko osoby, które wcześniej brały udział w scenicznych konkursach cosplayowych nie więcej niż dwa razy. Osoby, które zdobyły kiedykolwiek nagrodę w konkursie cosplay nie mogą startować w konkursie Debiut Cosplay.

2. Każda osoba biorąca udział w cosplayu, nawet tylko gościnnie, musi wypełnić własne zgłoszenie. Zwolnione z tego obowiązku są osoby tylko pomagające przy występie i nie grające żadnej postaci, lub występujące w roli „randomów”. Nie powinny być one uwzględniane przy podawaniu liczebności grupy. Zgłoszenia wieloosobowe i/lub wysłane w cudzym imieniu są nieważne, i będą odsyłane do autorów w celu poprawnego wypełnienia. Jeśli strój jest noszony przez więcej niż jedną osobę, każda z nich jest zobowiązana do wysłania własnej kopii zgłoszenia.

3. W konkursie Standard Cosplay w konkurencjach „Najlepszy Cosplay” i „Najlepszy występ (solo)”, oraz w konkursie Debiut Cosplay mogą brać udział tylko stroje, które nie miały jeszcze premiery scenicznej. Można natomiast wystartować z cosplayem, który był wcześniej używany tylko „do pochodzenia”. W konkursie na „Najlepszy występ (grupa)” w ramach Standard Cosplayu można wziąć udział w stroju już prezentowanych, pod warunkiem, że co najmniej jeden cosplay w grupie jest premierą sceniczną.

W eliminacjach do konkursów międzynarodowych można wystartować w cosplayu premierowym lub już prezentowanym, pod warunkiem że od premiery scenicznej upłynął mniej niż rok, i nie był on jeszcze oceniany w eliminacjach ani finałach konkursów międzynarodowych.

4. Do formularzy zgłoszeniowych prezentacji stroju należy dołączyć, w ilości od 2 do 6 sztuk, pliki graficzne przedstawiające w możliwie pełny sposób postać, za którą przebiera się uczestnik, ważniejsze elementy stroju i akcesoriów (podana liczba obrazów nie dotyczy strojów powstałych na podstawie one-artów i fanartów). Pliki graficzne powinny mieć wymiary co najmniej 400 pikseli na krótszym boku, lecz nie więcej niż 2000 pikseli na dłuższym boku; kompresja plików graficznych nie powinna wprowadzać do obrazu wyraźnych zakłóceń – zapewni to możliwość należytej oceny wierności oryginałowi wykonanego stroju. Przesłanie plików obrazów odgrywanej postaci wraz ze zgłoszeniem jest obowiązkowe. Uczestnik może także załączyć przygotowaną przez siebie planszę graficzną w formacie 1024×768 pikseli, lub większym, która może zostać wyświetlona na ekranie podczas jego prezentacji scenicznej.

5. Dołączanie do formularzy zgłoszeniowych zdjęć postępu prac nad strojem (tzw. progressów) nie jest wymagane. Uczestnik może (ale nie musi) przynieść je jako materiał uzupełniający na rundę jury, w formie wydruków lub plików na własnym urządzeniu z wyświetlaczem. Wyjątkiem są eliminacje do ICL 2019 (patrz sekcja V).

6. Zgłaszający się do udziału w Konkursie Cosplay może dołączyć ścieżkę dźwiękową lub plik wideo, które miałyby zostać odtworzone w trakcie jego występu. Wymienione materiały należy spakować do jednego archiwum w formacie RAR lub ZIP i załączyć do zgłoszenia korzystając z odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

7. Rejestracja na Cosplay nie jest możliwa bez uprzedniego zarezerwowania i opłacenia wejściówki na konwent, obejmującej dzień startu w konkursie.

8. W ciągu siedmiu dni od daty otrzymania zgłoszenia organizatorzy mogą odesłać je do autora celem uzupełnienia lub poprawienia z wyraźnym zaznaczeniem punktów wymagających ww. zmian. Poprawki te muszą zostać uwzględnione co najmniej na pięć dni przed występem.

9. Brak dostarczonych w podanym wyżej terminie kompletnych formularzy zgłoszeniowych jest podstawą do niedopuszczenia autora zgłoszenia do uczestnictwa w Cosplayu.

10. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń może zajść konieczność ich selekcji. Z tego powodu potwierdzenia wpisu na listę uczestników Konkursu Cosplay na Magnificonie Expo 2019 będą rozsyłane do 14 dni po zamknięciu rejestracji. W razie nadmiaru chętnych zgłoszenia niekompletne lub z błędami będą odrzucane w pierwszej kolejności. O przyjęciu poprawnych zgłoszeń decyduje kolejność rejestracji (w przypadku grup decyduje moment zgłoszenia ostatniego członka).

11. W przypadku znacznego nadmiaru zgłoszeń do konkursu Standard Cosplay możliwe jest zorganizowanie dodatkowego konkursu Standard Cosplay w piątek.

12. O ewentualnych zmianach w zaakceptowanym wcześniej zgłoszeniu (zmiana podkładu, zapowiedzi, oprawy świetlnej, planszy wyświetlanej podczas występu, itp.) organizatorzy muszą być powiadomieni co najmniej na pięć dni przed występem.

13. Uczestnik Cosplayu zobowiązuje się jak najszybciej poinformować organizatorów o rezygnacji ze swojego występu, jeśli zajdzie taka konieczność. W przypadku występów grupowych w takiej sytuacji dopuszczalne są zastępstwa (inny cosplayer gra zgłoszoną wcześniej postać) lub zmiana oprawy muzycznej i wizualnej na mniej niż pięć dni przed występem.

14. Po zamknięciu rejestracji na Cosplay nie ma możliwości dodania do zgłoszenia kolejnych postaci, ani zmiany zgłoszonego stroju na inny.

III. Przebieg Cosplayu

1. Cosplay prowadzony będzie przez konferansjera wybranego przez organizatorów.

2. Uczestnicy Konkursu Cosplay będą mieć możliwość przećwiczenia występu na scenie podczas nieobowiązkowej próby. Podczas Magnificonu Expo 2019 scena zostanie w tym celu udostępniona w sobotę w godzinach porannych.

3. Jeśli organizatorzy zezwolili na dostarczenie przez uczestnika materiałów multimedialnych na konwencie, powinny one zostać przekazane przed zakończeniem próby. Jest to także moment, do którego najpóźniej powinny zostać zgłoszone wszystkie rezygnacje z udziału w Cosplayu (i związane z nimi zmiany w planach występów grupowych).

4. Cosplay na Magnificonie Expo 2019 odbędzie się w trzech blokach, przedzielonych innymi atrakcjami. Odstęp pomiędzy blokami cosplayowymi będzie co najmniej godzinny. Jako pierwszy, wczesnym popołudniem w sobotę 22 czerwca odbędzie się Debiut Cosplay. Drugi blok, złożony z konkursu Standard Cosplay, odbędzie się w sobotę w godzinach popołudniowych. Blok trzeci, obejmujący eliminacje do konkursów międzynarodowych, jest planowany w sobotę wieczorem. Całkowity czas trwania żadnego z bloków nie może przekroczyć dwóch godzin. Powyższy plan jest wstępny i może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszeń w poszczególnych kategoriach. W szczególności, w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń do danego konkursu może on zostać odwołany. W razie dużego nadmiaru uczestników może zostać utworzony dodatkowy blok w piątek wieczorem.

5. Uczestnicy konkursu na „Najlepszy Cosplay” (konkurs Standard Cosplay), konkursu Debiut Cosplay oraz eliminacji do konkursów międzynarodowych przed częścią sceniczną zobowiązani są wziąć udział w rundzie jury, w trakcie której stroje uczestników będą poddane szczegółowym oględzinom i ocenione przez skład sędziowski wybrany przez organizatorów.

6. Każdy uczestnik Konkursu Cosplay prezentuje swój występ po wygłoszeniu zapowiedzi przez konferansjera. W konkursach Standard Cosplay oraz Debiut Cosplay występ solowy powinien trwać od 30 sekund do 2 minut, zaś grupowy od minuty do maksymalnie pięciu minut. W eliminacjach do konkursów międzynarodowych obowiązują osobne limity czasowe, podane odpowiednio w sekcjach IV oraz V niniejszego regulaminu.

7. Uczestnik jest zobowiązany do kulturalnego zachowania się wobec innych gości konwentu i organizatorów. Szczególna uwaga będzie przywiązywana do zachowania na scenie.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania występu uczestników i usunięcia ich ze sceny, jeśli ich zachowanie narusza prawa innych gości konwentu, bądź znacząco odbiega od ogólnie przyjętych norm moralnych.

9. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi w momencie podanym przez organizatorów w późniejszym terminie.

IV. Eliminacje EuroCosplay 2019

1. Na konwencie Magnificon Expo 2019, w ramach Konkursu Cosplay, zostaną rozegrane eliminacje do międzynarodowego konkursu EuroCosplay 2019 (dalej: EC 2019). Celem przeprowadzenia Eliminacji jest wyłonienie jednego reprezentanta Polski na finał konkursu EC 2019 w Londynie.

2. W Eliminacjach może wziąć udział każda osoba, która posiada obywatelstwo polskie, zgłosi się do Konkursu Cosplay w kategorii „Eliminacje do EuroCosplayu 2019” oraz do 24 października 2019 roku ukończy 18 lat.

2a. Do polskich Eliminacji EC mogą zostać dopuszczeni także obywatele krajów sąsiadujących z Polską i nie posiadających własnych kwalifikacji do EuroCosplayu (Białorusi).

2b. Do polskich eliminacji EC mogą zostać dopuszczeni cudzoziemcy posiadający prawo do pobytu w Polsce i zamieszkujący w kraju od co najmniej trzech lat. Nie mogą oni jednak w takim wypadku startować w tym samym roku w eliminacjach EC w żadnym innym kraju.

3. EuroCosplay jest konkursem solowym. Strój zgłoszony do Eliminacji musi być w całości wykonany przez uczestnika w nim startującego. Wyjątkiem są akcesoria typu peruki, buty, okulary, itd., które mogą być kupione. Jakiekolwiek ich modyfikacje muszą być jednak dziełem uczestnika. Dozwolona jest pomoc osób trzecich w planowaniu procesu konstrukcji stroju, jednak w praktyce musi być on przeprowadzony przez uczestnika (dopuszczalna jest praca pod nadzorem). Dekoracje sceniczne, które nie podlegają ocenie podczas rundy jury, nie muszą być natomiast wykonane przez uczestnika Eliminacji.

4. Strój biorący udział w Eliminacjach EC musi być odwzorowaniem kostiumu pojawiającego się w dowolnym materiale źródłowym (animacji, komiksie, filmie aktorskim, książce, grze, artbooku, okladce albumu muzycznego, dowolnym widowisku scenicznym, oficjalnych materiałach promocyjnych, itd.) opublikowanym w kraju lub za granicą na licencji komercyjnej. Materiał źródłowy nie musi pochodzić z Japonii. Do Eliminacji nie są natomiast dopuszczone stroje bazujące na fanartach lub oryginalnej twórczości opublikowanej bez licencji komercyjnej (np. tylko w portalach typu deviantart).

5. Rozmiar stroju nie może w żadnym kierunku przekroczyć trzech metrów. Kostium musi też umożliwiać bezpieczne wejście na scenę i zejście z niej.

6. Osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Magnificonu Expo 2019 lub finału EC 2019 i MCM London Comic Conu nie mogą uczestniczyć w Eliminacjach.

7. Każdy uczestnik Eliminacji dodatkowo oświadcza, iż wyraża chęć wyjazdu na finał EC do Anglii w terminie od 25 do 27 października 2019, posiada ku temu niezbędne środki prawne oraz nie zna żadnej przyczyny, dla której takowy wyjazd byłby niemożliwy.

8. W trakcie Konkursu Cosplay spośród osób, które zgłosiły się do Eliminacji, jury na podstawie szczegółowych oględzin strojów oraz obserwacji zachowania scenicznego Uczestników Konkursu wybierze zwycięzcę Eliminacji. Zgodność cosplayu z materiałem źródłowym stanowi 40% oceny, wykonanie techniczne 40%, zaś prezentacja sceniczna 20%.

9. Podczas prezentacji zgłoszonej do EC na scenie może znajdować się tylko uczestnik Eliminacji i ewentualnie jeden pomocnik obsługujący dekoracje i/lub rekwizyty. Dodanie do prezentacji cosplayów postaci drugoplanowych lub epizodycznych jest zabronione. W sytuacjach awaryjnych dopuszczalne jest skorzystanie z pomocy dodatkowych osób przy obsłudze rekwizytów lub dekoracji.

10. Prezentacja sceniczna zgłoszona do Eliminacji musi trwać co najmniej jedną minutę, ale nie więcej niż dwie minuty. Przygotowanie sceny do występu nie może trwać więcej niż 30 sekund.

11. Zwycięzca Eliminacji otrzyma nagrodę Grand Prix oraz prawo do reprezentowania Polski w finale EC 2019 w Londynie. Koszty zakwaterowania oraz podróży pokrywa organizator finału. Koszty zakwaterowania pokryte będą od piątku 25 października 2019 do niedzieli 27 października 2019 (dwie noce). Organizator finału zapewnia zwrot kosztu podróży na odcinku z wybranego lotniska w Polsce do centrum Excel London i z powrotem.

12. Jury zastrzega sobie prawo do wybrania jednej osoby rezerwowej, na wypadek gdyby zwycięzca Eliminacji z jakichkolwiek względów nie mógł uczestniczyć w finale EC 2019.

V. Eliminacje International Cosplay League 2019

1. Na konwencie Magnificon Expo 2019, w ramach Konkursu Cosplay, zostaną rozegrane eliminacje do międzynarodowego konkursu International Cosplay League 2019 (dalej: ICL 2019). Celem przeprowadzenia Eliminacji jest wyłonienie osób, które będą reprezentować Polskę w finale konkursu ICL 2019. Konkurs eliminacyjny zostanie rozegrany w dwóch kategoriach: solowej oraz drużynowej. W tej drugiej kategorii mogą startować tylko grupy dwuosobowe. Na finał ICL 2019 do Madrytu pojedzie jeden zwycięski solista oraz jedna zwycięska drużyna. Każdy uczestnik może wystartować tylko w jednej z kategorii eliminacji.

2. W Eliminacjach może wziąć udział każda osoba, która posiada obywatelstwo polskie lub prawo stałego pobytu w Polsce, zgłosi się do Konkursu Cosplay w kategorii „Eliminacje do International Cosplay League 2019” oraz do 15 września 2019 roku ukończy 18 lat.

3. Strój zgłoszony do eliminacji w kategorii solowej musi być przynajmniej w 90% wykonany przez uczestnika w nim startującego. Dozwolone jest natomiast użycie kupionych peruk, butów, okularów, itp. drobnych akcesoriów, muszą być one jednak zmodyfikowane przez uczestnika. W kategorii grupowej strój musi być wykonany przez uczestnika w nim startującego w co najmniej 80%, zaś propsy przynajmniej w 70%. Pozostała część musi być zmodyfikowana przez uczestnika. Stroje kupione nie są dopuszczone do konkursu eliminacyjnego w żadnej z kategorii.

4. Strój biorący udział w Eliminacjach ICL musi być odwzorowaniem kostiumu pojawiającego się w dowolnym materiale źródłowym (animacji, komiksie, filmie aktorskim, książce, grze, serialu, musicalu, itd.) opublikowanym w kraju lub za granicą na licencji komercyjnej. Cosplaye postaci historycznych lub osób żyjących współcześnie dozwolone są tylko w wersji pochodzącej z utworów wymienionych powyżej. Materiał źródłowy nie musi pochodzić z Japonii. Do Eliminacji nie są natomiast dopuszczone stroje bazujące na fanartach lub oryginalnej twórczości nie powiązanej z tytułami z żadnej z powyższych kategorii. Jedynym wyjątkiem są ilustracje autorstwa Sakizo. Stroje obydwu członków drużyny muszą pochodzić z tego samego źródła.

5. Osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Magnificonu Expo 2019 lub finału ICL 2019 i Japan Weekend Madrid nie mogą uczestniczyć w eliminacjach.

6. Każdy uczestnik eliminacji dodatkowo oświadcza, iż wyraża chęć wyjazdu na finał ICL do Hiszpanii w terminie od 19 do 23 września 2019, posiada ku temu niezbędne środki prawne oraz nie zna żadnej przyczyny, dla której takowy wyjazd byłby niemożliwy.

7. W trakcie Konkursu Cosplay spośród osób, które się zgłosiły do eliminacji, jury na podstawie szczegółowych oględzin strojów oraz obserwacji zachowania scenicznego uczestników Konkursu wybierze zwycięzców eliminacji. W kategorii grupowej ocena kostiumu stanowi 40%, zaś występu 60% całkowitej punktacji. W kategorii solowej uczestnicy będą oceniani tylko za konstrukcję stroju i zgodność z materiałem źródłowym. Występy nie będą brane pod uwagę.

8. Każdy uczestnik eliminacji jest zobowiązany do przygotowania dokumentu opisującego proces powstawania stroju (progress book) . Powinien on mieć od 4 do 8 stron, oraz dodatkowo okładkę z grafiką referencyjną (nie jest ona wliczana do ilości stron). Wszystkie podpisy pod zdjęciami i wyjaśnienia muszą być w języku angielskim. Dokumentu nie trzeba wysyłać w momencie zgłoszenia, ale musi być dostarczony na rundę jury.

9. Podczas prezentacji zgłoszonej do eliminacji do grupowej kategorii ICL na scenie mogą znajdować się tylko osoby startujące w tym konkursie i zgłoszone do danego występu. Dodanie do prezentacji cosplayów postaci drugoplanowych lub epizodycznych, które nie biorą udziału w eliminacjach, jest zabronione. W sytuacjach awaryjnych dopuszczalne jest skorzystanie z pomocy przy obsłudze rekwizytów lub dekoracji.

10. Prezentacja sceniczna zgłoszona do Eliminacji w kategorii grupowej musi trwać co najmniej jedną minutę, ale nie więcej niż dwie minuty i trzydzieści sekund. Do Eliminacji w kategorii solowej przygotowanie prezentacji nie jest obowiązkowe, ale uczestnicy będą musieli pokazać się na scenie przynajmniej w kilku pozach.

11. Zwycięzca Eliminacji otrzyma nagrodę Grand Prix oraz prawo do reprezentowania Polski w finale ICL 2019 w Madrycie. Koszty zakwaterowania oraz podróży pokrywa organizator finału. Szczegóły zostaną omówione z wybranymi finalistami przez organizatorów Japan Weekend Madrid.

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wybrania jednego solisty oraz jednej drużyny rezerwowej, na wypadek gdyby którykolwiek zwycięzca eliminacji z jakichkolwiek względów nie mógł uczestniczyć w finale ICL 2019.

VI. Przyznawanie nagród

1. W konkursie Debiut Cosplay zostaną przyznane nagrody za 1., 2. i 3. miejsce. Nagrody w konkurie „Standard Cosplay” zostaną przyznane w kategoriach: 1., 2. i 3. miejsce za „Najlepszy Cosplay” oraz za pierwsze miejsce za „Najlepszy występ (solo)” i „Najlepszy występ (grupa)”. Jeśli liczba występów solowych lub grupowych w tym konkursie będzie mniejsza niż pięć zostanie przyznana tylko jedna nagroda za „Najlepszy występ”. W Eliminacjach EC 2019 zostanie przyznana jedna nagroda. W eliminacjach do ICL 2019 zostanie wyłoniona jedna zwycięska drużyna oraz jeden zwycięski solista. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania więcej niż jednej nagrody (nie dotyczy eliminacji do konkrsów międzynarodowych), oraz do rezygnacji z przyznania którejkolwiek z nagród.

2. W części Standard Cosplay w konkursie na „Najlepszy cosplay” jury dokonuje oględzin strojów uczestników i przyznaje nagrody na podstawie: szczegółowości odwzorowania pierwowzoru, trudnosci technicznej cosplayu, dodatkowych środków zastosowanych w celu upodobnienia się do postaci (np. makijaż, charakteryzacja, stylizacja peruki), zachowania scenicznego uczestnika, odzwierciedlenia charakteru odgrywanej postaci. W konkursie na „Najlepszy występ” uczestnicy oceniani są tylko podczas występu scenicznego i najważniejszymi kryteriami oceny są umiejętności aktorskie i scenariusz występu, ale czynnik wizualny (wygląd kostiumów i ewentualnych dekoracji) także gra pewną rolę.

W części Debiut Cosplay ocena jest całościowa, i uwzględnia zarówno wykonanie stroju, jak i zachowanie na scenie.

W Eliminacjach EC 2019 40% oceny stanowi zgodność z oryginałem, 40% wykonanie techniczne stroju, a 20% prezentacja sceniczna.

W kategorii grupowej Eliminacji do ICL 2019 ocena stroju stanowi 40%, zaś występu 60% całkowitej punktacji. W kategorii solowej ocena stroju stanowi 100% punktacji.

3. Przyznawane w Konkursie nagrody nie podlegają wymianie na inne, ani na równowartość pieniężną.

4. Decyzje jury są jawne, a także ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

5. W przypadku nie zgłoszenia się zwycięzców po odbiór nagród zostaną one, po wcześniejszym umówieniu się drogą elektroniczną bądź telefonicznie, odesłane do zwycięzców pocztą lub kurierem na koszt odbiorcy.

VII. Dodatkowe oświadczenia uczestników

1. Zgłaszając się do udziału w Konkursie uczestnik oświadcza, iż:

– prezentowany strój wykonał własnoręcznie z dostępnych mu materiałów,

– prezentowana scenka nie narusza praw innych osób, w tym praw osobistych, materialnych oraz autorskich,

– wszystkie informacje podane w formularzu rejestracyjnym (np. historia stroju) są prawdziwe.

2. Uczestnik wyraża zgodę na prezentację wykonanych przez organizatorów i ich przedstawicieli w ramach sesji fotograficznych i nagrań wideo, podczas występów scenicznych i poza nimi – zdjęć i nagrań w dowolnej wybranej przez organizatorów formie, w tym drukiem na papierze, nośnikach cyfrowych i innych, w sieci Internet; na powielanie i rozpowszechnianie dowolną techniką i w dowolnych nakładach. Zdjęcia i nagrania wymienione powyżej stanowią całkowitą i wyłączną własność organizatorów z uwzględnieniem szczególnych praw przysługujących ich autorom.

3. Uczestnik może domagać się zaprzestania publicznego udostępniania zdjęć lub nagrań z jego wizerunkiem, lecz tylko w przypadku, gdy te mogą w istotny sposób naruszać jego godność osobistą.

4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych podanych przez niego w formularzach rejestracyjnych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, przyznania i wręczenia nagród oraz sporządzenia statystyk dotyczących Konkursu.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Decyzje organizatorów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

2. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego do udziału w Cosplayu na konwencie Magnificon Expo 2019 jest równoznaczne z oznajmieniem zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz całkowitą jego akceptacją.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników. Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest pod adresem http://magnificon.miohi.pl.